Makaleler

Akademik Çalışmada Kaynakça Düzenleme

Basılı veya basılı olmayan ve elektronik olarak yayımlanan tüm akademik çalışmalar (kitap, makale, tez vd.) ile hazırlanan ödev ve raporlarda kullanılan kaynaklar, bibliyografya yani kaynakça tekniklerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Akademik çalışmalarda kullanılan veya yararlanılan fikir, metod, veri veya uygulama gibi alıntıların kaynaklarının gösterilmesi zorunluluktur.  Bu zorunluluk bizleri etiğe aykırı davranıştan koruyacağı gibi kullandığımız kaynağın yazar veya yazarlarının onurlandırılması veya sorumlu tutulması bakımından da önemlidir. Ayrıca kullandığımız kaynaklara erişmek isteyen diğer araştırmacılar için bu kaynakların tam ve doğru olarak gösterilmesi yararlı olacaktır. Bilim dallarının kendi özelliklerine göre tercih ettikleri kaynakça teknik ve yöntemleri farklı olabilir. Bu yazımızdan sonra APA sitilini tanıyıp rahatça kendi çalışmanızın kaynakçasını yazabileceksiniz. Makale incelemesi yazımızı okumadıysanız buradan ulaşabilirsiniz.

APA 6.0 YAZIM KURALLARI ve KAYNAK GÖSTERME BİÇİMİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisine gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır. APA‟nın 6. baskısı, yazarların dikkate alacağı versiyonu olmalıdır. Bununla birlikte kaynakça düzenlenirken Türkçeye uyarlanmış ve APA‟nın istisnası olan hususlar da bulunmaktadır. Bu istisnalar şunlardır:

– Kitapta yer alan bölümler/makaleler için İngilizce kullanılan “In” sözcüğü ve Türkçedeki karşılığı olan “içinde” sözcüğü kaynakçadan kaldırılmıştır. – Türkçede gün ve ay içeren tarihler önce gün, sonra ay şeklinde (örneğin 12 Kasım) yazılmalıdır.

APA 6. Basıma Göre Kaynak ve Referans Sistemi

Metin içinde APA:

– Metnin tümü, ara başlıklar dahil, son notlar (endnote) hariç, iki satır aralıkla yazılır.

– Metinde paragraflar soldan girintili olarak başlatılır.

İlk sayfa kapak sayfasıdır. Kapakta sırasıyla, makalenin tam başlığı, yazarın adı, yazarın kurumu sayfada ortalanmış olarak alt alta ikişer satır aralıkla sıralanır. Sayfanın altına doğru yazar hakkında kısa bilgi notu sola yaslanmış olarak yer alır. Bu notta yazarın şu anki durumu, ilgi alanları, ödülleri vb. bilgiler, yazının bir proje kapsamında desteklenmesi vb. bilgiler ile iletişim için elektronik adresi yer alabilir.

– Metin içinde kitap, dergi ve film, TV programı adları italik yazılır. Örneğin, Siyaset Meydanı programında (…). Ayrıca yeni veya teknik bir terim metin içinde ilk geçtiği anda italik yazılabilir, sonrasında italik yazılmaz. Örneğin, 1990‟lardan sonra alımlama çalışmaları Türkiye‟de de artış göstermiştir. İngilizcede yaygın olan ifadeler ve kısaltmaları italik yazmayın. Örneğin, a priori, vis-a-vis, per se vb… Metinde bir ifadeyi daha çok vurgulamak amacıyla italik yapmayınız.

– Sayıların kullanımı: Cümlelere başlarken sayısal ifadeler sözcük olarak verilir. Örneğin: Kırkbeş tezden yirmisi (…) metin analizi üzerineydi, kalan 15 tanesi üretim süreçlerinin ekonomi politiği ile ilgiliydi.

– Bir ifadeyi aniden kesintiye uğratacak bir bilgi veriliyorsa, çift çizgi kullanılır. Örneğin: Bu iki katılımcı – biri ilk gruptan diğeri ikinci gruptan seçilmişlerdi- ayrı ayrı test edildiler.

– Metinde dipnotlar, ilgili olduğu sayfada numaralandırılarak verilir; metin sonuna konulmaz. – Metinde sadece tek ek var ise Ek olarak italik başlıklandırılabilir ve metinde böyle yer alabilir. Birden çok ek var ise Ek A, Ek B diye harflendirilerek sıralanabilir. Metin sonunda yer alan bu eklere başlıkları verilmelidir. ana metinde etiketleri ile belirtilmelidir. Örneğin: Türkiye‟de yapılmış haber konusundaki doktora tezlerinin ve master tezlerinin konu dağılımına bakıldığında (Ek A ve Ek B), 1990‟lardan itibaren bunların çoğunun temsil, ideoloji ve söylem meselelerine odaklandığı görülmektedir.

– Metin içinde başlıklar ve altbaşlıkların sıralanmasında geçerli olan başlıklandırma formatı APA‟da 5 düzey olarak ayırt edilmiştir. Metniniz karmaşık, hacimli ve dolayısıyla alt başlıklandırması çok ise 1.düzey, 2.düzey ve 3.düzey başlıklandırmayı kullanınız. Metniniz çok karmaşık ve alt başlıklandırmaya fazla ihtiyaç duymuyor ise 1.düzey ve 2.düzey başlıklandırma formatını kullanınız.

Örneğin karmaşık ve hacimli bir metinde 1.düzey, 2.düzey, 3.düzey ve 4.düzey başlıklandırmaları içeren bir sıralama şöyledir:

Türkiye’de Haber ve Habercilik Tezleri Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi Yöntemlerine göre yapılan ayrımlar
o Nicel yöntemler
o Nitel yöntemler
Yaklaşımlarına göre yapılan ayrımlar
Master Tezlerinin Değerlendirilmesi
Yöntemlerine göre yapılan ayrımlar
Yaklaşımlarına göre yapılan ayrımlar


Yeni İletişim Teknolojileri Üzerine Yapılan Tezle
Örneğin daha yalın ve kısa bir metinde 1.ve 2. ve 3.düzey başlıklandırmalar şöyledir:
3 Türkiye’de Haber ve Habercilik Tezleri
Doktora ve Master Tezlerinin Genel Değerlendirilmesi

Yazı buradan girintili olarak başlar ve sürer.
Doktora tezleri:
Master tezleri:

– Metniniz karmaşık ve fazla hacimli değilse, başlık ve alt başlıklarda sayılar veya harfler kullanmayınız. Yine metinde yer alan çeşitli türden ardışık sıralamalarda sayı yerine madde işaretlerini kullanmayı tercih ediniz.(kare, çizgi, yuvarlak vb.)


– Metin içinde genel bir referans söz konusuysa ve metnin bütününe gönderme yapılıyorsa (yazarın soyadı, yıl) yazmak yeterlidir. Örneğin (Öztürk, 2004).


– Belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ya da ilgili fikirler belirli bir kısımdan alınmışsa kaynak, sayfasıyla birlikte şu şekilde yazılır: (Köker, 1998, s. 42).


– Bir yazarın aynı tarihli eserleri şu şekilde yazılır: (Zizek, 2009a) ve (Zizek, 2009b). – Yazar sayısı üç ile beş arasında ise, ilk göndermede tüm isimler yazılır, daha sonra sadece ilk yazarı belirtmek yeterlidir. Örneğin, kaynak ilk geçtiğinde (Kejanlıoğlu, Adaklı& Çelenk, 2004) sonraki geçişinde (Kejanlıoğlu vd., 2004) olarak yer alır.


– Metin içinde iki yazarlı bir kaynak belirtiliyorsa her seferinde iki yazarın adı da belirtilir; ikiden fazla yazarlı eser ise ilk kullanımda hepsi, sonraki kullanımda sadece ilk yazar belirtilir. Örneğin:
Gregory, Agar, Lock ve Harris (2007), özel sektörün bilimle ilgilenmesinin yeni bir tür halkla ilişkiler çalışması biçimi olduğunu öne sürmektedirler. (…) Gregory vd. bu yolla firmaların kendi şöhretlerini koruduklarını ileri sürmektedirler (2007, s.212).


– Yazar sayısı altı ya da daha fazlaysa o zaman ilk kullanımda da sadece ilk isim ve diğerleri şeklinde kısaltma yapılır (Abisel vd., 2005).


– Aktarma ifadenin yer aldığı bağlam, kaynakça listesinde hangi kaynağın yer aldığını açıkça gösteriyorsa, daha belirginleştirici bir bilgi yazmaya gerek olmaz. Örneğin:
Baudino ve Wyatt (2004), “etkin öğrenimin eleştirel düşünmeyi desteklediğini ve eleştirel kavramların doğrudan kullanımını kolaylaştırdığını” savunmaktadırlar (s.17).


– İkincil kaynaklardan alıntı yapan bir kaynağa referans veriliyorsa, asıl yararlanılan kaynağa göndermede bulunulur. Örneğin, (Zizek‟ten aktaran Sancar, 2009). Sancar (2009), kaynak listesinde bütün künye bilgileri ile yer alır, Zizek‟in kaynağı almaz.


– Metin içinde kullanılan ikincil kaynakta alıntılanan birincil kaynak, makale yazarı tarafından hiç okunmamış ise o zaman örneğin, Zizek‟in ideoloji görüşündeki sorun (Zizek‟ten aktaran Sancar, 2009)… olarak belirtilir.


– E-maille, telefonla, yüzyüze ya da başka biçimlerde yapılan kişisel görüşmelere dayalı bilgiler, metin içinde gösterilir, ancak kaynakçaya yazılmazlar. Örneğin: Martin Jay, “yapısalcı Marksizmin ABD‟de asla güçlü olmadığını” söyledi (Martin Jay, kişisel görüşme, 21 Nisan 2003) – Klasik kitaplar, özgün tarih biliniyorsa şu örnekteki gibi yazılır: (Marx, özgün eserin tarihi/yararlanılan kitabın-makalenin tarihi)


– Özgün eserden doğrudan bir alıntı yaparken çıkarılan sözcük/cümle(ler) parantez içinde üç noktayla (…) gösterilir.


– Metin içindeki diğer kısa ve doğrudan alıntılar çift tırnakla yazılır. Çift tırnak içinde çift tırnak yer alamaz.


– Bir dergiden ya da kitaptan kullanılan makalenin metinde başlığıyla belirtilmesinde de çift tırnak kullanılır. Örneğin:
Meyde Yeğenoğlu‟nun makalesi (2003) “Öteki Mekanda Olmak: PostKolonyal Dünyada Göçmenlik ve Turizm” …..


– Dilsel örnek olarak bir harf, sözcük veya cümle aktarılarak kullanılacaksa, bunlar italikleştirilerek, çift tırnak kullanılmaz. Örneğin: Derrida, differance ve difference arasında bir ayrım koyar.


– Teknik bir terim sunuluyorsa ilk sunum cümlesinde italik yapılır, sonraki kullanımlarında yapılmaz. Örneğin: Yazar, sonraki bölümde ayrıntılı olarak anlatacağı meta analiz ile başlamaktadır.


– Metin içinde 40 sözcükten uzun alıntılar içeriden, tek veya sık satır aralığı vererek, ana metinden daha küçük bir puntoyla (10 veya 11 punto), italik olmadan, tırnaksız yazılır. Örneğin:
Bu geçmiş Stuart Hall‟e göre (1998), (…) her zaman yeniden anlatılır, yeniden keşfedilir, yeniden yaratılır. Geçmişin anlatılaştırılması gerekir. Geçmişlerimize, tam anlamıyla gerçek bir olgu olarak değil, tarih aracılığıyla, bellek aracılığıyla, arzu aracılığıyla gideriz. Benliklerimizin ve tarihlerimizin anlatılaştırılması ise hep sonradan yapılır (s.83)


– Kısaltmalar metinde ilk kez sunulurken paranteze alınır, sonraki kullanımında alınmaz. Örneğin Sonuçta 1957 yılında dış borçların karşılanabilmesi için Uluslar arası Para Fonu‟na (IMF) başvurmak zorunda kalınmıştır. IMF, bu borçlanmayla Türk ekonomisine önemli bir figür olarak girmiştir.


– Metin içinde yeniden basımı yapılmış eski bir kaynak kullanılıyorsa yatık çizgi (/) kullanılır. Örneğin:
Freud (1923/1961), çalışmasında günlük hayattaki dil sürçmelerinin de bilinçaltında yer alan bastırılmış temsillerin bir tür dışa vurumu olduğunu ilk kez öne sürmüştür.


– Karşılaştırma amaçlı olarak yatık çizgiyi değil kısa çizgiyi kullanın. Örneğin: Test-yeniden test güvenilirliği için (…)


– İki noktadan sonra gelen cümlede ilk harf büyük başlamalı. Örneğin: Yazar bir noktayı açıkça belirtiyor: Açıklamalardan hiçbiri yeterince temellendirilmiş değildi.


– Hiç yazarı olmayan bir kaynaktan aktarma yapılıyorsa, kaynakçada gösterilen şekliyle ve genellikle de başlığın bir kısmını içeren bir referanslı kullanım uygundur.

Örneğin: Türkiye‟de fen bilimleri alanındaki akademisyenler, sosyal ve beşeri bilimlerdeki akademisyenlerden daha fazla yurt dışı bursu ile yüksek öğrenimlerini tamamlama fırsatı bulmuşlardır (“Türkiye Bilimler Akademisi Raporu”, 2005, s.20).


– Sayfa numarası olmayan bir web belgesinden aktarma yapılıyorsa, paragraf numarası belirtilmelidir. Örneğin:
Dursun, Avatar filmindeki hikayenin anti emperyalist veya ABD karşıtı olmadığını öne sürmektedir (Dursun, 2009, parag.10).


Özet yazımı: Yazının başlığı büyük harflerle sola dayalı, ardından Abstract başlığı ve 100-150 kelimeyi geçmeyen öz eklenip, altına 5 anahtar sözcük sıralanır.

Kaynakçada APA:


– Kaynakçada aynı yazarın çok sayıda kaynağı varsa, kaynaklar eskiden yeni tarihe doğru sıralanarak yazılır. Aynı tarihli kaynaklarda harf ile sıralama yapılır. Örneğin: 2000a, 2000b.


– Dergilerin varsa DOİ numaraları yazılır. Örneğin:
Anderson, A. K. (2005). Affective Influences on the Attentional Dynamics Supporting Awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 154, 258–281. doi:10.1037/0096- 3445.134.2.258 Yoksa url numaraları yazılır. Örneğin Fe:Feminist eleştiri dergisi url‟si. http://cins.ankara.edu.tr/cansun.html – Klasik eserlerin (Marx, Freud gibi) özgün tarihleri biliniyorsa kaynağın sonunda şu şekilde verilir: (Özgün eser 1846 tarihlidir)


– Aynı soyadlı yazarlardan, yayını daha eski tarihli olsa bile adının ilk harfi alfabetik olarak önce gelen kaynakçada önce belirtilir. Örneğin: Köker, E. (1998). Politikanın İletişimi İletişimin Politikası, Ankara:Vadi. Köker, L. (2007). Hukuk Reformları Sürecinde Türkiye‟nin İnsan Hakları Sorunu. İnsan Hakları Haberciliği, (derl.) Sevda Alankuş, İstanbul: IPS Vakfı.


– Kitap ve raporların kaynakçada gösteriminde önce yayınlandığı yer ve sonra kitabevi, yayınevi adı, „kitabevi‟,„yayınevi‟, „yay.‟ vb. ekler belirtilmeksizin verilir.

Örneğin:
Ankara: İmge
İstanbul:Metis
New York, NY: McGraw-Hill
Newbury Park,CA:Sage
London, UK:Routledge
Ankara: TÜBA,
İstanbul: Konrad Adenauer Vakfı.


Tek yazarlı kitap
Abisel, N. (2006). Sessiz Sinema. Ankara: Deki.
Zizek, S. (2009). Matrix: Ya da Sapkınlığın İki Yüzü. Bahadır Turan (Çev.).
İstanbul: Encore.


Çok yazarlı kitap
Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S.R. & Ulusay, N. (2005). Çok Tuhaf Çok Tanıdık. İstanbul: Metis.


Editörlü kitap
Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal Alan. İstanbul: Hil. Editörlü kitapta bölüm Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı. Meral Özbek (Ed.), Kamusal Alan içinde (s. 689-713). İstanbul: Hil.


Birden çok baskısı olan kitap
Strunk, W. Jr. & White, E. B. (2000). The Elements of Style (4. Baskı). New York: Longman.


Sadece elektronik basılı kitap
O’Keefe, E. (n.d.). Egoism & the cnsts in Western values. erişim http://www.onlineoriginals.com/showitem .asp litem I 135


Kitabın elektronik versiyonu
Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen dream. J. Strachey (Ed. & Trans.), The standart edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 4, pp. 96-121). http://books.google.com/books (Özgün eser 1900 tarihlidir)Shotton, M. A (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX Reader version]. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.aspSchiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing, recovery, and growth [Adobe Digital Editions version]. doi: 1 0.1036/0071393722 7


Elektronik adresten yararlanılan kaynakta, kaynağın erişilebileceği URL verilir. http://www.bianet.org/bianet/toplum/119375-avatar-in-sozde-solculugu-uzerineElektronik makaleler: varsa digitaj object identifier (DOI) numarası belirtilmelidir. Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in companies. Knowledge Management Research & Practice. Advance online publication. doi: 1 0.1 057/palgrave.kmrp.8500141Elektronik gazete makaleleri
Çetin, Ö. (2010, 21 Ocak). Televizyon alışkanlıklarımız IPTV ile değişecek. www.hurriyet.com.tr


Çok ciltli çalışmalar
Pflanze, O. (1963-1990). Bismarc and the Development of Germany (Cilt 1-3). Princeton, NJ: Princeton University Press.
Metin İçinde:
(Pflanze, 1963-1990)Çok ciltli çalışmalarda tek cilt kullanımı
Pflanze, O. (1990). The Period of Fortification, 1880-1898: Cilt 3. Bismarck and The Development of Germany. Princeton, NJ: Princeton University Press.


Daha önceki bir baskının yeni basımı
Smith, A. (1976). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. E. Cannan (Ed.). Chicago: University of Chicago Press. (İlk baskı 1776). Metin İçindeyse:(Smith, 1776/1976)


Kitaptan çevrilmiş bölüm
Kaynakça:
Weber, M. (1958). The Protestan Ethic and The Spirit of Capitalism. T. Parsons (Çev.). New York: Charles Scribner‟s Son. (İlk baskı. 1904-1905). Metin İçindeyse:
(Weber, 1904-1905/1958)Rapor ve teknik makaleler
Gencel Bek, M. (1998). Mediscape Turkey 2000 (Report No. 2). Ankara: BAYAUM.Dergiden tek yazarlı makale
Aktay, Y. (1999). Aklın Sosyolojik Soykütüğü: Soy Akıldan Tarihsel ve Toplumsal Akla Doğru. Toplum ve Bilim, 82, 114-140.Dergiden çok yazarlı makale
Binark, F. M., Çelikcan, P. (1998). Mahremin Müzakereye Çağrılması ve Yıldo Örneği. Kültür ve İletişim, 1 (2), 197-214.Elektronik dergiden makale
Conway, P. (2003). Truth and reconciliation: The road not taken in Nambia. Online Journal of Peace and Conflict Resolution, 5 (1). (varsa doi numarası, yoksa URL verilir. URL örneği: http://www.trinstitute.org/ojpcr/5_1conway.htm Kaynağa ait sayfanın adresi (URL) ya da varsa sadece doi numarası yeterlidir.Yazarı belli olmayan editör yazısı
Editorial: “What is a disaster” and why does this question matter? [Editorial•]. (2006). Journal of Contingencies and Crisis Management, 14, 1-2.Yazarı belli olmayan gazete ve dergi yazıları için
The United States and the Americas: One History in Two Halves. (2003, 13 Aralık). Economist, 36.
Strong afterchocks continiue in California. (2003, 26 Aralık). New York Times [Ulusal Baskı.]. s.23.
Metin İçindeyse: (United States and the Americas, 2003) (Strong aftershock, 2003)Yazarı belli olan gazete ve dergi yazıları için
Bruni, F. (2003, 26 Aralık). Pope pleads for end to terrorism and war. New York Times, s.21.Tanıtım yazıları
Orr, H. A. (2003, 14 Ağustos). What‟s not in your genes. [Review of the book Nature via nurture: Genes, experience, and what makes us human]. New York Review of Books, 50, 38-40.Basılmamış tezler, posterler, bildiriler:
YOK‟den indirilmiş ise URL adresi de künye bilgileri sonuna verilir. Sarı, E. (2008). Kültür Kimlik ve Politika: Mardin’de Kültürlerarasılık. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Ansiklopediler
Balkans: History. (1987). Encyclopaedia Britannica içinde (15. Baskı. Cilt. 14, s. 570- 588). Chicago: Encyclopaedia Britannica.
Metin İçindeyse: (Balkans: History, 1987)Sözlükler Gerrymander. (2003). Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11. Baskı). Springfield, MA: Merriam-Webster‟s.
Metin İçindeyse: (Gerrymander, 2003)

Görüşme
Arroyo, Gloria Macapagal. (2003). A time for Prayer. Michael Schuman ile söyleşi. Time. 28 Temmuz 2003. Erişim Tarihi 13 Ocak 2004, http://www.times.com/time/nation/article/0,8599,471205,00.html 9

Televizyon programı
Kaynakça Long, T. (Yazar), ve Moore, S. D. (Yönetmen). (2002). Bart vs. Lisa vs. 3. Sınıf [Televizyon Dizisi]. B. Oakley ve J. Weinstein (Yapımcı), Simpsonlar içinde. Bölüm: 1403 F55079. Fox.
Metin İçindeyse: (Simpsonlar, 2002)

Film
Huston, J. (Yönetmen/Senaryo Yazarı). (1941). Malta Şahini [Film]. U.S.: Warner.
Metin İçindeyse: (Malta Şahini, 1941)

Fotoğraf
Adams, Ansel. (1927). Monolith, the face of Half Dome, Yosemite National Park [Fotoğraf]. Art Institute, Chicago.
Metin İçindeyse: (Adams, 1927)

http://sbedergisi.ankara.edu.tr/apa60.pdf

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün