Makaleler

6 Adımda Makale İncelemesi Nasıl Yapılır?

Makale analizi, özellikle yüksek lisans ve doktora düzeyinde sıkça talep edilen bir çalışma türüdür. Makale analizi iki şekilde yapılır: Makaleyi şekilsel olarak inceleme ve makaleyi içeriksel olarak inceleme.

1) Makaleyi Şekilsel olarak inceleme; yazı tipi, puntosu, akademik yazım formatına uygun olup olmadığı açısından incelemektir.

2) Makaleyi İçerik olarak incelemekse; her bir bölümde yazılanların kendi içerisinde tutarlı olup olmadığı ve bölümün gerektirdiği şartları taşıyıp taşımadığına göre incelenir. Şimdi altı başlıkta istediğimiz makaleyi nasıl analiz edebiliriz inceleyelim. Bu yazıyı okuduktan sonra sizde ödevlerinizde mükemmele yakın bir makale analizi elde edebilirsiniz.

Künye

   Makalenin Künyesi:

 NEFRET SÖYLEMİ VE YENİ MEDYA

Zeynep Burcu Vardal*

Yrd. Doç. Dr., Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İletişim Fakültesi, [email protected]

Maltepe Üniversitesi · İletişim Fakültesi Dergisi · 2015 Bahar · 2(1)

Anahtar Kavramlar:

 Yeni medya, etik, nefret söylemi, medya, nefret suçu.


1. Adım Problem (ya da Giriş bölümü) Özeti

Problem Durumu:

Giriş

90’lı yıllar iletişim teknolojilerinde meydana getirdiği değişimlerle interneti gündelik hayatımızın bir parçası haline getirmiştir. İnternetin finans sektörü de dâhil olmak üzere hayatın birçok alanında etkin bir biçimde kullanılmaya başlanması, geleneksel habercilik sistemini de etkilemiş; birçok ana akım yayın kuruluşu, internet haberciliğini de bünyelerine eklerken, sadece internet üzerinden haber üreten ve paylaşan haber kuruluşları da ortaya çıkmıştır.

Haberciliğin biçimsel yapısını kökten değiştiren bu gelişmeler; diğer yandan yurttaş gazeteciliği kavramına da yeni bir boyut getirmekte ve gazetecilik eğitimi almamış kişilere de düşüncelerini paylaşma, istediği alanda içerik üretme; hatta kendi haber sitesini kurma hususunda sınırsız olanaklar tanımaktadır. Bir diğer deyişle, gerek sosyalleşme ve toplumsallaşma sürecinde bireyin hayatında; gerekse geleneksel medyanın yapısında meydana getirdiği değişikler ile yeni medya yadsınamayacak bir gerçek olarak gündelik hayatımızın bir parçası haline gelmiştir.

Yeni medya, kullanıcıları, düşüncelerini hatta kendi haberlerini oluşturup paylaşmaya teşvik eden bir yapıya sahiptir. Profesyonel haber siteleri tarafından da “kullanıcı yorumları” bölümleri ile desteklenen bu durum, çoğu zaman ön bir editoryal kontrole tabi tutulmayan, hukuki ya da etik sorunlara yol açabilecek; kasıtlı ya da kasıtsız biçimde dezenformasyon içeren haber, bilgi ve düşüncelerin hızla yayılmasına ve kullanıcıların önemli bir kısmı tarafından sorgusuz sualsiz kabulüne neden olabilmektedir.

Çalışmanın konusunu, yeni medyanın nefret söyleminin üretilmesine ve yaygınlaşmasına olası etkileri ve çözüm yöntemleri oluşturmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, nefret söylemi ve nefret suçu kavramları tarihsel bağlamı da göz önünde bulundurularak tartışılacak; ikinci bölümde geleneksel medyada nefret söylemi irdelenecektir. Çalışmanın son bölümünde ise yeni medyada yer alan örnekler üzerinden sorun/durum somutlaştırılmaya çalışılarak; yeni medyanın nefret söyleminin yaygınlaşmasındaki rolü ve olası çözüm yöntemleri üzerinde durulacaktır.

2. Adım Araştırmanın Amacı ya da Problem Cümlesi:

Çalışmanın amacı; konuyla ilgili kuramsal bir çerçeve oluştururken; nefret söyleminin üretilmesinde, benimsenmesinde ve yaygınlaştırılmasında etkin bir araç görevi üstlendiğini düşündüğümüz yeni medyanın bu rolde geleneksel medyayla paralelleşen yapısına dikkat çekmek ve farkındalık yaratarak olası çözüm yollarına kaynak teşkil etmektir.

Hipotezler:

Bu araştırmada hipotezlere (varsayımlara) yer verilmemiştir.

Araştırmanın Önemi:

Gerçekleştirilen bu çalışma, medya araçlarındaki nefret söylemlerinin çözüm yolları adına kaynak teşkil edeceğinden önemli görülmektedir.

3. Adım Yöntem

Evren ve Örneklem:

Çalışmada yöntem olarak literatür taraması ve söylem analizi kullanılmış olup; temel varsayımları somutlaştırmak adına rassal yöntemle konuyla ilgili seçilmiş ve nefret söylemine örnek teşkil ettiği düşünülen haberler ile söz konusu haberlere yapılan kullanıcı yorumları incelenmiştir.

4. Adım Bulgular ve Tartışma ya da Yorum
Bulgular:

Tartışma:

Her geçen gün ilerleyen iletişim teknolojileriyle beslenen ve güçlenen yeni medya, günümüzde bir yandan kullanıcı içerikli ve kullanıcı yorumlarıyla desteklenen yapısıyla demokratik bir görünüm sergilemekte, diğer yandan ana akım medyanın internet üzerinden de yayın yapmasıyla geleneksel medyayla paralelleşen bir yapıya bürünmektedir. Ancak yeni medyayı geleneksel medyadan farklı ve özgün kılan teknolojik altyapısından ziyade kullanıcı kaynaklı içerikleri ve etkileşime izin veren yapısıdır. Nefret söylemi ile mücadelede kullanılması gereken asıl özellik de kanımızca bu noktada karşımıza çıkmaktadır.

Geleneksel medya açısından baktığımızda sadece eleştirel bir okuma sağlayabilecek medya okuryazarlığı, yeni medya söz konusu olduğunda farklı bir anlama bürünmekte; bu alanda yetkin kullanıcılar, haber içeriklerine ve başlıklarına eleştiriler yönelterek müdahale edebilmekte ya da diğer kullanıcılara farklı bir bakış açısı sunabilmektedir. Ancak yeni medyanın nefret söylemiyle mücadelede sadece etkin bir araç olarak kullanılabileceğini vurgulamakta fayda görülmektedir. Öncelikle yapılması gereken toplumun nefret söylemine karşı eğitilmesi ve bilinçlendirilmesidir. Bu da ilköğretimden itibaren verilecek medya okuryazarlığı dersinin yanında aile, eğitim, din gibi farklı toplumsal kurumların toplumu nefret söylemi ve nefret suçları üzerine bilinçlendirmesi ile mümkün olacaktır. Ancak bu, sonuçları ilk anda görülemeyecek uzun soluklu bir çözüm yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

İnternet her ne kadar denetimi güç bir alan olsa da ihbar hatlarıyla desteklenen yasal düzenlemeler de caydırıcı özelliği ve korunması gereken hak ve özgürlüklerin niteliği nedeniyle üzerinde durulması gereken bir husustur. Türkiye’de internet kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler 5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da yer almaktadır. Söz konusu kanun, 8. maddesiyle “Erişimin Engellenmesi Kararı ve Yerine Getirilmesi”ni düzenlerken; 9. maddesiyle ise “İçeriğin Yayından Kaldırılması ve Cevap Hakkı”nı düzenlemektedir. Nefret söyleminin bu kapsamda değerlendirilmemiş olması önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim bu alanda yasal yaptırımların yetersizliği yeni medyanın, kullanıcıların etik anlayışına terk edilmiş denetimsiz bir mecra oluşturduğu yönündeki görüşümüzü desteklemektedir. 5651 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinin ve bu doğrultuda, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından kendi internet sitelerinde aktif hale getirilen ihbar mekanizmasının, nefret söylemi içeren paylaşımları da dâhil edecek şekilde geliştirilmesi gerekmektedir.

5. Adım Sonuç ve Öneriler


Sonuç:

Günümüzde, ekonomik nedenler ile iktidar ve medya holdinglerinin sahipleri arasındaki ilişkiler nedeniyle gittikçe oligopolleşen ve ticarileşen geleneksel medyanın egemen ideolojinin taşıyıcısı olma işlevi ağırlık kazanmıştır. Bu açıdan bakıldığında yeni medya, demokratik anlamda farklı seslerin duyurulması açısından daha avantajlı bir konumdadır. Ancak bu demokratik yapı, bireylerin toplumsallaşma sürecince geleneksel medyanın da etkisiyle belli toplumsal yargı ve kalıplar edindiği gerçeğini değiştirmez. Farklı toplumsal kesimlerin seslerini duyurmasına imkân sağlayan yeni medya, aynı zamanda toplumun alt kültürlerine ve farklı kesimlerine yönelik nefret paylaşımların bireylerin gündelik hayatlarında ne kadar yansıma bulduğu tartışmalıdır.

Mizah duygusunun da ön plana çıkarılmasıyla paylaşım oranı artan bu içerikler, nefret söyleminin taşıyıcısı olarak işlev görmekte; her yaş grubundan, cinsiyetten, eğitimden ve meslek grubundan kişiler tarafından kolaylıkla içselleştirilmekte ve paylaşılmaktadır. Benzer şekilde, din de özellikle sosyal medyada kişisel bir vicdan ve inanç meselesi dışında siyasi kimlik çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Yakın tarihimiz, medya tarafından körüklenen nefret söylemlerinin nefret suçuna dönüşebildiğini göstermektedir. Bu açıdan geleneksel medyadan daha ciddi bir tehlike arz eden yeni medyanın, nefret söylemlerinden mümkün olduğunca arındırılması ve bu hususta toplumun bilinçlendirilmesi önem kazanmaktadır. Bununla birlikte, yeni medyanın nefret söyleminin yaygınlaşmasına olumsuz bir katkı sağlayan söz konusu özellikleri, aynı zamanda nefret söylemiyle mücadelenin en etkin araçları olmaktadır.

6. Adım Kişisel Sonuç

Nitekim yeni medya, uygun şekilde kullanıldığında toplumun nefret söylemleri konusunda bilinçlendirilmesi açısından önemli bir araç olabilecek potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır. Bu noktada da erken yaşlardan başlanacak medya okuryazarlığı eğitimi ve yasal düzenlemelerle desteklenen ihbar hatları da üzerinde durulması gereken hususlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Medya okuryazarlığı derslerinin iletişimciler tarafından verilmesi gerektiğinin ve gerekli yasal düzenlemeler ve eğitimlerle toplumu bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.  

https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/85896/mod_resource/content/0/ders14_bilimsel%20ara%C5%9Ft%C4%B1rmalarda%20%C3%B6rnek%20makale%20analizi.pdf

https://dergipark.org.tr/iled/issue/18466/194416

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
Göktürk evden eve nakliyat Göktürk evden eve nakliyat